ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්තගේ ‍‍ෆොටෝ කොපිය, විජිතය ආදරයේ ගීතය ගැයු ජනක, නිරෝෂාගේ ආශිර්වාදයෙන් ඉදිරියටම

Hiru TV
Hiru TV
Published on 23.12.2019

ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්තගේ ‍‍ෆොටෝ කොපිය, විජිතය ආදරයේ ගීතය ගැයු ජනක, නිරෝෂාගේ ආශිර්වාදයෙන් ඉදිරියටම...
Vijithaya Adaraye - විජිතය ආදරයේ | Janaka Padmakumara | Hiru Star Season 2 | Episode 08

Hiru Star Season 2 | Episode 08 සම්පුර්ණ විඩියෝව සඳහා - https://bit.ly/34IUSWo
Hiru Star - Sri Lanka's First Live Reality Show | 2019-12-22

Hiru Star App එක ඔබත් දැන්ම Download කරගන්න...
iOS - https://goo.gl/4zmabW
Android - https://goo.gl/oNHxZi

හිරු Star - ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සජීවී රියැලිටි ටීවී අත්දැකීම...
Web - www.hirutv.lk | www.hirustar.lk
Subscribe Now - https://goo.gl/u2hM32
Join our Facebook Fanpage - https://www.facebook.com/HiruStarLK ‍| https://www.facebook.com/hirutv
Follow US Instagram - https://www.instagram.com/hirustarofficial | https://www.instagram.com/hirutvlk
Follow US twitter - https://twitter.com/HiruStarLK | https://www.instagram.com/hirutvlk

#HiruTV #Hiru #Hirustar #Hirustarseason2 #No1RealityShow #LKA #HS2 #HiruStarLK #HiruStarLive #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital

Runtime 00:06:36

Vijithaya Adaraye, විජිතය ආදරයේ, Janaka Padmakumara, No1RealityShow, Star, hirustar, Hiru Star Season02, Songs, Sri lanka Hiru Star, Hirustarseason2, HS2, HiruStarLK, lka, hiru, No1realityshow, SrilankaNo1realityshow, Reality show, contestants, real life, Live Videos, Instagram live, live music, song, hiru star music, music, hru stsr song, sri lanka song, හිරුStar, හිරු Tv, best songs, song sri lanka,

COMMENTS: 134